(1935 - 2023)

Salvador
García-Bodaño

Tempo de Compostela
 Poesía
 abril de 1978
 Gráficas Fernando (Barcelona). Edicións do Cerne