Armando
Requeixo

Xosé Díaz Xácome, Primeiras cantigas do amor (coeditor)
 1999
 Mondoñedo, Excmo. Concello de Mondoñedo