Do 24 de setembro de 1986 ao 28 de setembro de 1986
Unha língua, un povo, unha nación
Foto da actividade

UNHA LINGUA, UN POVO, UNHA NACION


   A Galiza vai ser este ano cenário do III Encontro de Escritores galegos, bascos e cataláns, que en anos anteriores xa demostraron que a solidariedade é máis do que unha palabra ou un testemuño. Con efeito, aqueles Encontros en Euskadi ou Països Cataláns evidenciaron máis unha vez como existe unha problemática lingüística, literária, cultural; mesmo económica e política común ás tres nacións e que esixe, portanto, un debate e unhas respostas comúns. Moitas son as tentacións para evita-las. Pretende-se-nos facer crer que non hai «problema»; que, nestes dez últimos anos, os nosos povos chegaron «a la cumbre de toda buena fortuna» por facer-se-nos concesión graciosa duns mínimos direitos simbólicos que na prática non podemos exercer; ainda máis, predican-se-nos as bondades dun bilingüísmo e dunha cultura bífida (¡aos povos subalternos sempre se Iles concede o priviléxio da orixinalidade!), que nós sabemos que nos manteria na subordinación ao español dominante e nos conduciria á desaparición como culturas nacionais diferenciadas.
   Mais os feitos son teimosos e a realidade crua facilita a análise e a comprensión das nosas situacións, porque elas son de abondo óbvias como para non precisarmos de moitas subtilezas. A realidade é que malamente se tolera o uso pleno como línguas normais dos nosos idiomas (e até se reprime); a realidade e que se mantén por mil e un procedimentos a imposición groseira do español (a recente senténcia do Tribunal Constitucional, en que con toda claridade se fala de posíbel dualidade, nunca de equiparación, non é máis que o penúltimo episódio); a realidade é que se admiten ou se legalizan certas formas simbólico-rituais de praticar o galego, o catalán ou o vasco, con tal de que non vulneren a supremacia, e hexemonia do español, isto é, con tal de que eles fiquen submetidos a este idioma e ás suas producións culturais, únicas que non se problernatizan, non se cuestionan, non se ilegalizan.
   Isto non é pola nosa parte nengunha lamentación xeremíaca. Son feitos perante os que temos que pronunciar-nos e actuar. E ante eles, comezamos por definir claramente que non somos usuários de línguas «vernáculas» de segunda clase, senón falantes e escrebentes de línguas, as nosas —como todas—, de pleno direito e rendimento; que non temos vocación subordinada ou subalterna de nengunha clase; enfin, que seguimos e seguiremos loitando por conseguirmos unha normalidade digna que se nos nega. Por iso, o lema UNHA LÍNGUA, UN POVO, UNHA NACIÓN non é reclamo propagandístico ou oportunista; é, moi claramente, a proclamación da nosa identidade, da nosa pertenencia como escritores a sociedades ben concretas e singulares e da nosa vontade de non desvincular o uso criativo que facemos da língua e toda a nosa variedade artística, literária, toda a nosa real pluralidade, dos problemas políticos e económicos en que se moven, porque a eles se remite constantemente. Non nos resignemos a menos. Non é o máximo, é o mínimo que nos debe movilizar hoxe. A nosa identidade verdadeira e non trucada, como persoas, como escritores, como pobos, está en xogo.


ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EN LINGUA GALEGA (A. E. L G.)


GALIZA, SETEMBRO 1986.

Vexa o cartaz e o políptico.
 

 

PROGRAMA

Mércores, 24. 
10.00 h. da noite
Recepción no Parador de Baiona das delegacións Bascas, Catalana e Portuguesa.
Exposición de esculturas de M. Coia e C. Xestido. Mostra das novidades editoriais galegas. Actuación de Carlos Emílio con poemas musicados nas tres línguas oficiais do Encontro. Cóctel.
 
Xoves, 25. 
10.00 h. da mañá
ACTO INAUGURAL
Farán uso da palabra os tres Presidentes das respectivas Asociacións.
11.00 h.
PONENCIAS (LÍNGUA E MEIOS DE COMUNICACIÓN).
Ponentes: Andu Lertxundi e Jesús Etxezarraga.
Francesc Vallverdú, Xavier Pericay e Ferran Toutain.
Pilar García Negro e Margarita Ledo Andión.
2.00 h.
Xantar no Parador.
4.00 h. 
Reanundan-se as Ponéncias.
6.00 h.
Traslado ao Pazo de Castrelos.
7.30 h.
Recepción do Ilmo. Alcalde do Concello de Vigo no Pazo de Castrelos. Cea en frio e actuacións musicais.
 
Venres, 26. 
10.00 h. da mañá
Ponéncias. (AS RELACIÓNS XURÍDICAS DO ESCRITOR).
Lei de Propriedade Intelectual. J. Mª Mendes de Mendizábal.
A fiscalidade e os escritor. Guillem-Jordi Graells.
Política Institucional e Literatura. Francisco Rodríguez.
2.00 h.
Traslado a Salvaterra do Miño. Xantar.
6.00 h.
Traslado a Monção. ACTO DE IRMANAMENTO COA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ESCRITORES E COA ASSOCIAÇÃO DOS  JORNALISTAS E HOMENS DE LETRAS DO PORTO.
 
Sábado, 27. 
10.00 h. da mañá
PONÉNCIAS. (ESTADO ACTUAL DAS LITERATURAS BASCAS, CATALANA E GALEGA).
Juan Mari Torrealdi.
Isidor Cónsul e Ignasi Riera.
Carlos Paulo Martínez Pereiro e Xosé Mª Dobarro.
12.00 h.
CONCLUSIÓNS E DEBATE
2.30 h.
Xantar no Parador.
5.00 h.
Conferéncia de Xavier Seoane. A PLÁSTICA ACTUAL GALEGA.
7.30 h.
Polo grupo brasileiro Arte livre porá en escena: AMAR, VERBO INTRANSITIVO
9.00 h.
CEA no Parador
 
Domingo, 28.
10.00 h. da mañá
Traslado a Santiago de Compostela.
1.00 h.
Recepción no pazo de Fonseca do Excelentísimo Sr. Presidente da Xunta de Galiza e demais personalidades. CLAUSURA.
2.30 h.
Xantar oferecido pola presidéncia da Xunta de Galicia.