Critican a supresión de espacios culturais na programación da TVG
Redacción (La Opinión, 18/06/2009)