Segunda quenda das votacións dos escritores
Maré (Galicia Hoxe, 04/04/2007)