Polo mesmo camiño
AFA (O Correo Galego, 13/04/2003)