Celebrouse en Mallorca o VII Encontro Galeuzca
X. C. (ANT, 18/10/1990)