Pra unha literatura de kiosco en galego
Anxo Tarrío (Hoja del Lunes, 11/05/1981)