Visita Galiza o brasileiro Luiz Ruffato, Escritor Galego Universal 2015
pgl.gal, 06/05/2015